DECÀLEG INFORMATIU

LA PRESTACIÓ SOCIAL SUBSTITUTÒRIA
AL MÓN DE L'ENSENYAMENT


Els sindicats d'ensenyament sotasignants volem adreçar-nos al conjunt del món escolar per tal de manifestar la nostra preocupació per l'entrada al mateix de la figura dels objectors que estan realitzant la PSS.

Aquesta actuació -oferiment i imposició de PSS - prové del Departament, a través de les seves Delegacions Territorials, o de determinats ajuntaments. I s'està fent a l'esquena de les organitzacions sindicals i amb poca o nul·la informació a les entitats, com ara les AMPA. Per això, ens veiem obligats a informar sobre el que tot plegat representa.
CGT FETE-UGT STE's USTEC-CATACMANCA DE PROFESSIONALITAT
MANCA DE QUALITAT

1.- La presència de persones PSS implica l'absència de catalogació de llocs de treball que són necessaris a l'ensenyament i que venim reivindicant any rere any, com ara personal de biblioteca, de suport (sobretot a P-3), personal educador, de fisioteràpia, assistència social,...

2.- La presència de persones PSS implica el retall de llocs de treball ocupats en cursos anteriors per treballadors i treballadores d'educació especial, llars d'infants, SEDEC, monitoratge de menjadors, consergeria, etc., llocs on ara es troben objectors PSS sense cap dret laboral.

3.- La presència d'objectors PSS implica la manca de qualitat que provoca el fet que prestacionistes sense qualificació professional hagin de ser part responsable de tasques educatives, com ara el tractament de la diversitat, entre d'altres. A més, el moment d'incorporació de l'objector és aleatori i la durada de la prestació, en cap cas, no coincideix amb la durada dels cursos escolars.


PSS I CONFLICTES DINS L'ESCOLA

4.- Dins l'escola, l'administració potencia la divisió en els claustres i força decisions alienes a les seves funcions. Això pel que fa a l'ensenyament públic, ja que al concertat i privat no hi ha ocasió ni per a la rèplica, si tenim en compte que l'única persona que decideix és la titular.


MANCA DE COHERÈNCIA LOGSE-PSS
Insolidaritat i sexisme

5.- La PSS és l'altra cara del Servei Militar Obligatori i entra,doncs, en contradicció amb els redactats de la LOGSE sobre l'Educació per la Pau i també sobre la Coeducació.

Aclarim que no estem reivindicant objectores PSS, sinó denunciant, entre d'altres qüestions, que:

* Els llocs ocupats per objectors desplacen homes i dones professionals de l'ensenyament.

* El fet possibilita la interiorització, per part de l'alumnat, de que únicament els homes fan tasques solidàries.

* Facilita també la negació del dret a la intimitat, que es manifesta, sobretot,en el cas de les alumnes amb discapacitats físiques, a l'hora de veure's acompanyades al lavabo o vestuaris per aquests joves,...


IMPLICACIONS LEGALS DELS CENTRES
DELS DIRECTORS I LES DIRECTORES
NORMATIVA - PSS

6.- La normativa que envia la Delegació Territorial als centres i serveis educatius, ve calcada del Real Decreto 266/1995 del Ministerio de Justicia e Interior, i obliga els directors i directores a denunciar l'objector per qualsevol de les moltes casuístiques que hi apareixen (horari, assistència, compliment del servei, etc.). Dit clarament, la persona directora fa de caporal, ja que es tracta d'una regulació de caire militar: l'objector prestacionista recau en infraccions penals, no laborals.

7.- La persona directora està obligada a "vigilar" el jove PSS. Davant possibles accidents o presumptes negligències, el jove té les mateixes responsabilitats civils i penals que té el professorat; per tant, les persones tutores i directores poden veures-s'hi implicades.

8.- Si l'objector PSS decideix esdevenir objector insubmís, la directora o director del centre haurà de personar-se al seu judici en qualitat de testimoni acusador, en haver de testificar que l'objector ha abandonat la tasca que realitzava per declarar-se en insubmissió.


PSS: REBUIG I MOVIMENTS SOCIALS

9.- El sistema de la PSS no neix del moviment objector ni del sindical -preocupat per l'índex del 40% d'atur juvenil-, sinó de l'aparell militar, com a resposta estratègica al rebuig social a la mili i, sobretot, a l'allau d'objectors ja organitzats. Es tracta d'un càstig per mantenir viu el servei militar obligatori, tot recollit primerament al codi militar i després al civil.

10.- És clar el rebuig de moltes entitats a assumir els objectors PSS davant del creixent suport de la societat a la insubmissió. Per tant, no és de dret que ara els enviïn als centres i serveis educatius, i més quan ens trobem realitzant mobilitzacions en defensa dels serveis públics i de la seva qualitat.


LLISTAT D'ENTITAS QUE REBUTGEN LA PSS

Càritas Diocesana, Fundació per la Pau, Centre UNESCO de Catalunya, Setem-Catalunya, Mèdicus Mundi, Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya, Alternativa Solidària- Plenty, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Mans Unides, Escoltes Catalans, Servei Civil Internacional, Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d'Esplai, Fundació Pere Tarrés, Cristianisme i Justícia, SIPAJ, Amics de la Gent Gran, Enginyeria Sense Fronteres, Intermon, Scouts de Catalunya, Fundació Roca i Galés, Fundació Torre Palau, Agrupació de defensa forestal "Les Garrigues Verdes", Centre de Joves de Sant Pau del Camp,... entre d'altres...
En quina situació col.loca l'administració els joves obligats a fer la PSS:

NEGACIÓ DE DRETS FONAMENTALS A LES PERSONES PSS

 • Negació laboral per a poder exercir les possibles capacitats professionals.
 • Negació a saber les tasques concretes assignades, ja que, forçosament, sempre són de caire imprecís i aleatori.
 • Negació dels períodes de vacances que fan el professorat i el personal no docent.
 • Negació del dret al sou que els pertany per les seves tasques (cobren unes 1500 ptes. mensuals ).
 • Negació a participar en les decisions d'activitats, dinàmica del centre, programacions, etc. No tenen l'obligació ni el dret de conèixer el PEC ni a rebre formació.
 • Negació del dret de qüestionar el treball arbitrari i gratuït que se'ls ha assignat (per tant, poden ser subjecte d'abusos per part de les persones més agosarades).
 • Negació de l'autoestima; al tractar-se d'un treball obligat es donen pressions ambientals, alienació i, doncs, negació de l'equillibri emocional.

  CÀSTIGS, PENES, MULTES I INHABILITACIONS EN CAS D'INSUBMISSIÓ

 • Inhabilitació de 8 a 12 anys per treballar a qualsevol administració.
 • Inhabilitació de 8 a 12 anys per poder votar i ser votat.
 • Inhabilitació de 8 a 12 anys per poder rebre beques i/o ajuts.
 • Multes de 72.000 a 36.000.000 ptes.
 • En cas d'impagament, poden resultar penalitzats amb treballs obligats o presó.

  DRETS SINDICALS ANUL·LATS

 • Les persones PSS no tenen ni dret de sindicació ni de ser representades.
 • Les persones PSS no tenen dret a la vaga ni a qualsevol tipus de protesta; tampoc no poden discrepar de les seves condicions de treball.
 • El sistema PSS posa en perill el mercat de treball que als sindicats ens pertoca defensar.  PSS: XIFRES I MESURES

  Al maig del 96, el govern publica el nou codi penal, el qual continua castigant els prestacionistes i -no diguem- els objectors insubmisos, aquells que realitzen desobediència civil no violenta a la mili, a la PSS i a la concepció d'una societat militaritzada.

  Per una altra banda, el Consejo Nacional de Objección de Conciencia (CNOC) havia reconegut la condició d'objectors a 376.715 joves fins el 30 de juny passat. El Plan de Choque de la ministra Margarita Mariscal de Gante, per a l'ampliació de places de la PSS, serà del tot insuficient. A Catalunya, els joves esperen més de 3 anys fins a arribar al destí forçós.  Reproducció dels aspectes més significatius de la normativa que les Delegacions Territorials trameten als centres i serveis educatius.


  Generalitat de Catalunya
  Departament d'Ensenyament

  1- HORARI

  Cal arribar a les 1600 hores durant els 13 mesos de prestació.

  2- MALALTIA

  El director del centre ha d'exigir a l'objector:

  - el certificat / la baixa mèdica del metge de Sanitat Pública o de règim assimilat.

  - els successius certificats / partes de confirmació signats pel mateix facultatiu.

  Qualsevol accident que pateixi o bé provoqui un objector, amb conseqüències greus i/o mort, s'haurà de comunicar immediatament a la Delegació Territorial.

  3- INCOMPLIMENTS, ABSÈNCIES O INASSISTÈNCIES

  3.1 INCOMPLIMENTS. Segons l'article 68 i 70 del reglament d'objecció i prestació (PSS), s'ha de comunicar a les Delegacions indicant: 1) fets concrets, 2) data, 3) qualsevol altra dada que pugui donar lloc a un procediment sancionador.

  3.2 ABSÈNCIES. Menys de 3 dies donen lloc a una infracció administrativa.

  3.3 INASSISTÈNCIES. L'absència de més de 3 dies consecutius, sense causa justificada, pot constituir infracció penal (art. 2 de la Llei orgànica del 8/1984).

  4- VACANCES I PERMISOS

  4.1 VACANCES. L'objector té dret a 30 dies de vacances.

  4.3 PERMISOS EXTRAORDINARIS. Els objectors en poden gaudir fins a un total de 13, sempre d'acord amb el règim interior i les tasques del centre. Aquests permisos no cal justificar-los però sí que es descompten dels 30 dies de vacances.
  Document que ha estat presentat a la Junta de Personal de Barcelona i a la Mesa Sectorial, per part de CC.OO.,CGT, CSIF, FETE-UGT, STE's i USTEC-CATAC:


  SOBRE EL SISTEMA DE LA PRESTACIÓ SOCIAL SUBSTITUTÒRIA (PSS) AL MÓN DE L'ENSENYAMENT

  Els sindicats d'ensenyament volem manifestar la nostra preocupació per l'entrada al món educatiu de la figura dels objectors que estan realitzant la PSS. Les administracions estan oferint i imposant objectors que fan la PSS com una pretesa millora per als centres i serveis educatius; en realitat, però, aquesta situació posa de manifest:

 • La no atenció a les reivindicacions històriques de la comunitat educativa en relació a millores infraestructurals i de personal, per una escola pública de qualitat.
 • La política de mantenir la precarietat de recursos i de personal en el conjunt del sistema educatiu, nomenant prestacionistes per cobrir feines o bé llocs de treball que haurien de ser valorats i remunerats correctament.
 • La substitució de persones educadores remunerades, per objectors que fan la PSS, vulnerant, d'aquesta manera, els drets laborals.

  D'altra banda, les administracions ens fan còmplices d'una llei que castiga els objectors i insubmisos, fent participar les persones directores com a denunciants penals de qualsevol motiu de negativa que facin els joves, que es veuen obligats a fer la Prestació.

  Per això exigim a l'Administració:

 • La retirada de tots els objectors que fan la PSS als centres educatius i serveis del món de l'ensenyament.
 • La contractació de tot el personal necessari a l'ensenyament, així com la readmissió de tot el personal que fins ara feia serveis remunerats.

  Per tot això, denunciem que se segueix menyspreant l'ensenyament públic, tot reduint personal i infraestructures, afegint-se a la política de retallades pressupostàries dels serveis públics.


 • Volem que aquest decàleg serveixi perquè realitzeu debats als vostres centres i serveis, assemblees de l'alumnat i del professorat, d'associacions de mares i pares, reunions del MUCE, dels MRP's, etc.
  Igualment us informem que hem fet gestions, accions, presentant denúncies davant la Inspecció de Treball, el Síndic de Greuges i el Consejo Nacional de la Objeción de Conciencia.
  D'altra banda, hem lliurat a la Mesa Sectorial el document que reproduïm en aquesta mateixa plana.

  Valorem que l'arribada d'objectors PSS a l'àmbit educatiu no representa cap millora.
  Contràriament, creiem que és un engany que deteriora encara més l'ensenyament al nostre país. Per això, les organitzacions sotasignants demanem de les administracions:
 • La retirada de tots els objectors que fan la PSS als centres educatius i serveis del món de l'ensenyament.
 • La contractació de tot el personal necessari a l'ensenyament, així com la readmissió de les persones professionals que fins ara feien serveis remunerats.
 • La retirada, igualment, de tot projecte de cobrir llocs a l'ensenyament amb voluntariat, un cop hagi desaparegut el servei militar obligatori i, per tant, la PSS.
  Inserit en aquest document us adjuntem un full per ser signat pel Consell Escolar.
 • [Documento maquetado en PDF | Edualter