CAMPANYA PER LŽATENCIÓ A LA DIVERSITAT ALS MENJADORS DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

MANIFEST UNITARI PER L'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT ALS MENJADORS DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS


A finals de juny, lŽInstitut Municipal dŽEducació de Barcelona (IMEB) ha fet un pas enrera pel que fa a lŽatenció a la diversitat. Fins ara les diferents opcions religioses, ideològiques i ètiques tenien el seu lloc dins els menjadors de les Escoles Bressol Municipals. Ara lŽIMEB sŽha tret de la màniga una normativa que només deixa dues opcions a les families:
 1. Menjar el menú de lŽescola tot acceptant que lŽIMEB "...garanteix un règim adequat per la bona salut i el creixement". Aquesta opció es caracteritza per menystenir les diferents creences i objeccions de consciència que puguin tenir col.lectius minoritaris però que formen part de la nostra societat com el musulmà, el vegetarià, etc...

 2. ExcloureŽs del menjador de forma que dubtosament podem qualificar de voluntària vist que "Les families que confien els nens i les nenes al servei de menjador estan atribuint a lŽescola i per tant a lŽInstitut dŽEducació la responsabilitat sobre el servei i el subministrament de lŽalimentació."
Les entitats i persones sotassignants demanem, a lŽAjuntament de Barcelona i en especial a la seva Regidora dŽEducació i Cultura, Marina Subirats, que també és Presidenta de lŽIMEB, que retiri aquesta "RESOLUCIÓ A LES DIFERENTS DEMANDES DŽALIMENTACIÓ DELS INFANTS A LŽESCOLA BRESSOL" i que ofereixi una alternativa a la prohibició de dur el menjar de casa i al menú únic de lŽIMEB que garanteixi el respecte a les minories i el dret a la diversitat a lŽescola pública sense la necessitat que els pares treguin els infants del menjador.


PRIMERES ENTITATS SIGNANTS:

AKWABA, ASSOCIACIÓ QUETZAL, ASSEMBLEA PAPERS PER A TOTHOM, ASSOCIACIÓ CULTURAL INSHA ALLAH, ASSOCIACIÓ DŽIMMIGRANTS PORTES OBERTES-CGT, ASSOCIACIÓ VIDA SANA, ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL IBN BATUTA, COMUNIDAD ISLÁMICA INSHA ALLAH, FEDERACIÓ DŽASSOCIACIONS DE VEÏNS DE BARCELONA, FEDERACIÓ DE COL.LECTIUS DŽIMMIGRANTS A CATALUNYA, GERMINAL, INTEGRAL CENTRE MÈDIC I DE SALUT, L'ESPAI ROIG, VERD, VIOLETA..., MON VERD, REVISTA VIURE EN FAMÍLIA, SINDICAT D'ENSENYAMENT CGT, SOCIETAT NATURISTA VEGETARIANA, SODEPAU.

  Inici
RESOLUCIÓ A LES DIFERENTS DEMANDES D'ALIMENTACIÓ DELS INFANTS
A L'ESCOLA BRESSOL

Introducció

En els darrers anys ha augmentat progressivament el nombre i diversitat de demandes alimentàries a les escoles bressol, demandes d'altra banda que han estat incorporades a les escoles amb respostes i organitzacions diferents. Alguns pares i mares de nens i nenes d'escoles bressol municipals de l'Institut d'Educació han manifestat la voluntat que els seus fills, que es queden a dinar a l'escola, portin els aliments des de casa, per substituir d'aquesta manera alguns dels menjars que aporta el servei de menjador organitzat per l'Institut d'Educació.

Atès que aquest fet va progressivament en augment, l'Institut d'Educació, des de la seva responsabilitat de tutela dels centres, es veu obligat a regular aquesta situació.

Nota: Cal aclarir que per a les consideracions que s'emeten per la resolució de la qüestió plantejada, s'ha consultat a experts en el tema, així com al Servei d'Educació Infantil i Primària i als Serveis Jurídics de l'Institut d'Educació.

Aspectes a tenir en compte per a la resolució de la qüestió plantejada.
 1. L'institut té organitzat el servei de menjador, garantint un servei de qualitat. El règim alimentari garanteix un règim adequat per la bona salut i el creixement. D'altra banda, existeix un acurat control higiènico-sanitari dels aliments, control que igualment es té en la seva manipulació i subministrament.

 2. El servei es presta en algunes escoles mitjançant contractació externa, i en altres amb mitjans propis. Però en tots els casos la garantia és la mateixa.

 3. Les famílies que confien ells nens i les nenes al servei del menjador estan atribuint a l'escola, i per tant a l'Institut d'Educació, la responsabilitat sobre el servei i el subministrament de l'alimentació.

 4. L'entrada de menjar portat per nens i nenes des de casa, específicament per dinar, i en substitució d'aliments que proporciona l'escola, suposaria l'ingrés al centre de menjars sense el control higiènico-sanitari que l'Institut d'Educació considera necessari garantir.

 5. A més de les qüestions higiènico-sanitàries exposades anteriorment, cal dir que l'organització de l'escola no permet atendre adequadament el fet de vetllar perquè cada infant mengi el que pugui portar de casa. A nivell organitzatiu suposaria una merma de l'eficàcia del servei integral d'alimentació que s'ofrerix a les famílies per als seus fills i filles confiats a l'escola.

 6. Els diferents aspectes analitzats conflueixen a desaconsellar l'acceptació sol·licitada per algunes famílies, incidint raons de diversa índole: organitzatives, tècniques, i també de responsabilitat de l'institut en relació a la resta de famílies que no han plantejat tal petició.

Conclusió:

Les raons tècniques i organitzatives indicades anteriorment, i les irrenunciables responsabilitats que té l'Institut amb les famílies, fan impossible que des del servei de menjador que es presta per l'Institut d'Educació es pugui accedir a la petició d'algunes famílies de poder portar aliments des de casa per menjar els seus fills en els àpats que es serveixen a l'escola.
  IniciCARTA DE SOS RACISME A L'IMEB


Sra. Marina Subirats
Regidora d'Educació i Cultura
Presidenta de l'IMEBBenvolguda senyora,

Ens dirigim a vostè preocupats per la resolució recentment aprovada per l'IMEB, referent a les "diferents demandes d'alimentació dels infants a l'escola bressol".

Tal i com expressa la resolució, en els darrers anys ha augmentat progressivament el nombre i diversitat de demandes alimentàries a les escoles bressol. Això creiem que és fruit, d'una banda, del creixement de la diversitat cultural, i, de l'altra d'un clima democràtic que permet la integració dels diferents col·lectius que conviuen en la nostra societat. Això és beneficiós per a l'educació de la mainada de les nostres escoles, ja que les diferents famílies poden assumir amb tota normalitat la diversitat, com a quelcom enriquidor.

La diferència no ha de ser vista com un obstacle (si no hi afegim prejudicis i estereotips), sinó com un element que possibilita el creixement personal i unes actituds de respecte i d'interès cap allò que és diferent. Allò que es fa a l'escola tant des del projecte educatiu com des del menjador, està educant els valors, l'autoestima i les actituds dels infants i les famílies.

Ens sembla que pot ser positiu establir un diàleg que faciliti una entesa, per a què les diferents parts puguin aportar propostes que millorin la situació que ha provocat aquesta resolució, que creiem precipitada i necessitada d'un diàleg previ.

Creiem que hi ha possibilitats tècniques i organitzatives per permetre l'atenció a la diversitat. Per aquest motiu creiem que seria bo treballar per arribar a un consens que possibilités atendre les diferents demandes d'alimentació dels infants a les escoles bressol, veient això també com a un avenç cap a una societat respectuosa i oberta.

Cordialment;


Miquel Àngel Essomba
Coordinador de l'Àrea Pedagògica
SOS Racisme

Barcelona, 24 de juliol del 2000


  IniciELS MENJADORS ESCOLARS A LES ESCOLES BRESSOL 1 LA NORMATIVA DE l'AJUNTAMENT DE BARCELONA DE L'OCTUBRE DE 2000

Davant d'una qüestió tan complexa com és la dels menjadors escolars en què hi intervenen factors tan diversos com una filosofia de la salut o una cultura, a vegades religió, molt arrelades a la simbologia personal i de grup; el Grup lntercultural de Rosa Sensat (GIRS) opina el següent:
 1. El paper principal de l'Administració, en aquest cas de I'IMEB (institut Municipal de l'Ensenyament de Barcelona), ha de ser cercar i crear ponts de diàleg entre les parts més que no pas donar una Norma que per principi busca una uniformització enmig d'una realitat cada vegada més diversa i plural que necessita l'esforç de tots (Administració-mestres-mares/pares) per aconseguir uns criteris basats en el respecte i el diàleg. En aquest sentit volem manifestar el nostre recolzament a la carta escrita pel Sr. Miquel Essomba de SOS racisme.

 2. No homogeneitzar una resposta igual per a totes les escoles bressol ja que cada una té una realitat intercultural diferent. Cal que cada centre trobi els seus mecanismes perquè, dins d'uns criteris mínims establerts, trobi la solució adequada.

 3. Si l'educació és una tasca compartida no es pot dir que els menjadors siguin responsabilitat únicament de l'escola. Cal que la responsabilitat alimentària sigui, també, compartida.

  Barcelona 18-10-00
  GIRS (Grup lnterculturalitat de Rosa Sensat)


  Tornar a Edualter