DENIP -ANY 1998


Des del Seminari per a la Pau us presentem un recull de materials sobre Algèria, donades les dificultats per les que passa aquest país i el poc ressó que com a comunitat mundial estem donant.

La intenció és col.laborar a sensibilitzar i aprofundir en les causes originàries d'aquest conflicte, ja que d'alguna forma aquestes són les mateixes que esclaten en molts altres àmbits ja siguin internacionals o bé de la nostra convivència quotidiana.

E1 dossier conté dos grans blocs:
  1. Bloc d'informació i anàlisi del conflicte algerià.

  2. Propostes pedagògiques per treballar amb l'alumnat, amb exemples extrets de diferents propostes pedagògiques.

Aquest material us arriba amb motiu de la proximitat del DENIP (Dia escolar de la no violència i de la Pau), que aquest any coincideix amb el cinquanta aniversari de la mort de GANDHI.

Des del Seminari per a la Pau us animem a integer dins de la vostra proposta educativa de treball per a la pau, aquestes situacions que dia a dia conformen la nostra realitat des de qualsevol lloc del món.

DENIP -AÑO 1998


Desde el Seminario para la Paz os presentamos una recopilación de materiales sobre Argelia, dadas las dificultades por las que pasa este país y el escaso eco que como comunidad mundial estamos dando.

La intención es colaborar en sensibilizar y profundizar en las causas originarias de este conflicto, ya que de alguna forma estas son las mismas que afectan en otros ámbitos, ya sean internacionales o de nuestra convivencia cotidiana.

El dossier contiene dos grandes bloques:

  1. Bloque de información y análisis del conflicto argelino.

  2. Propuestas pedagógicas para trabajar con el alumnado, con ejemplos concretos de diferentes propuestas pedagógicas.

Este material os llega con motivo de la proximidad del DENIP (Día escolar de la noviolencia y de la paz), que este año coincide con el cincuenta aniversario de la muerte de GANDHI.

Desde el Seminario para la Paz os animamos a integrar dentro de vuestra propuesta educativa de trabajo para la paz, estas situaciones que día a día conforman nuestra realidad des de cualquier lugar del mundo.

anterior    siguiente