DIA ESCOLAR DE LA NOVIOLÈNCIA I LA PAU -DENIP- 2004
PROCESSOS DE COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ DEMOCRÀTICA I CONSENS A L'ESCOLA

SEMINARI PERMANENT D'EDUCACIÓ PER A LA PAU DE BADALONA (SPEPB)