Proposta d’adaptació curricular

 

 

 

En aquest apartat proposem l'anàlisi de l'aplicació de la Guia Didàctica Després de la Pau, en relació a algunes matèries concretes del currículum del Batxillerat. L'encreuament d'objectius d'aquest material i dels objectius generals del Batxillerat ja s'ha presentat en l'apartat d'Objectius Pedagògics.

 

Som conscients que l'anàlisi no és exhaustiu i que en altres matèries no incloses en aquesta proposta també és possible treballar els continguts d'aprenentatge de la Guia, la nostra intenció és apropar els primers elements per a la incorporació de les activitats presentades en aquesta guia esperant que el professorat pugui “fer-se” del material i adaptar-ho al dia a dia de l'aula, independentment de la matèria que s'imparteixi.

 

L'esquema d’anàlisi per a cadascuna de les matèries és el següent:

 • Modalitat de Batxillerat a la qual pertany la matèria
 • Matèria
 • Comentaris i reflexions sobre la matèria i l'adequació de la Guia a l'abast dels seus objectius i continguts
 • Graella amb els elements del currículum (competències, objectius i continguts) que es vinculen al desenvolupament de les activitats de la Guia. Pel que fa a les competències específiques de la matèria es fan observacions metodològiques i d'integració dels continguts d'aprenentatge en les seves tres dimensions (actitudinals, procedimentals i conceptuals). Pel que té a veure amb els objectius i continguts es fa una anotació després de cadascun d'ells per suggerir les activitats on es poden desenvolupar.

 

Les matèries que hem analitzat per a aquesta adaptació curricular són:

 

Matèries comunes

 

 

Matèria de la modalitat d’Arts

 

 • Matèria: Cultura audiovisual

 

Matèries de la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

 

 • Economia
 • Geografia
 • Història del Món Contemporani

 

 

 

 

 

 

 

Matèries comunes

 

Matèria: Filosofia i ciutadania

Tornar a l'ínici de l'apartat

 

 

Partint de les bases pròpies de la matèria, segons la definició del currículum, educar per a la ciutadania no equival a explicar com s'ha de viure, sinó, consisteix a facilitar elements d'anàlisis per valorar les diferents opcions existents, per a això, és necessari aprofundir en la dimensió moral de l'ésser humà i les seves implicacions de caràcter social i polític.

 

Amb la Guia Didàctica Després de la Pau, es pretén apropar elements per a la comprensió de la complexitat de l'acció humana i propiciar debats sobre els ideals, principis, valors i normes que en diferents països han influït positiva o negativament en la convivència ciutadana d'aquelles regions.

 

Les activitats proposen una metodologia activa, amb un enfocament crític i analític dels diferents processos de rehabilitació post bèl·lica que els documentals reflecteixen, en alguns casos, es busca l'esforç per part de l'alumnat de posar-se en el lloc de l'altra persona, practicar la reflexió des d'un enfocament vivencial i establir el diàleg des de l'empatia i la comprensió de les realitats complexes (el primer pas de les quals és defugir de la imatge estereotipada del mitjans de comunicació convencionals).

 

També es busca la pràctica de l'argumentació i discussió oberta, la reflexió sobre un mateix i la seva relació amb els altres, així com la participació en projectes comuns, amb tal d'afavorir la competència de relacionar els continguts de cada apartat amb aspectes de l'experiència humana i la implicació de la reflexió filosòfica en el debat sobre la problemàtica social i política del món actual.

 

Presenciar (a través de cadascun dels documentals) processos de rehabilitació post bèl·lica (alguns en marxa encara o incomplets) i sobre aquesta base resoldre tasques de reflexió complexes, dialogant i argumentant diferents punts de vista, pot ajudar al fet que l'alumnat adquireixi més autonomia i criteri de pensament, especialment si es valora el compromís que representa posicionar-se davant aquest fenomen i l'element d'incertesa que caracteritza aquests processos inacabats.

 

  

Currículum

En relació a la Guia

Competències especifiques de la matèria:

 • Competència reflexiva, crítica, dialògica i argumentativa
 • Competència social i cívica

 

L'enfocament metodològic de la majoria de les activitats es basa en la reflexió i cerca de consensos per valorar i opinar sobre els diferents processos de rehabilitació post bèl·lica.

Comprendre, valorar i posar en comú opinions sobre els processos, així com aprofundir en el coneixement complex de realitats llunyanes permet a l'alumnat la pràctica del diàleg i la reflexió, a més del compromís per adoptar un posicionament basat en la raó i la cerca del ben comú.

 

Objectius:

 

 • Adoptar una actitud crítica i reflexiva davant les qüestions teòriques i pràctiques que suggereix la matèria, fonamentant adequadament les pròpies idees i decisions.
 • Utilitzar procediments bàsics per al treball intel·lectual autònom: cerca i selecció d'informació, contrast, anàlisi, síntesi i avaluació crítica de la informació, promovent el rigor intel·lectual i l'originalitat en el plantejament dels problemes.

Les activitats suggerides en cadascun dels documentals permeten a l'alumnat conèixer els processos de pau i les diferents estratègies que la societat civil i els governs promouen, en relació a aquesta informació i interpretació dels resultats l'alumnat es posicionarà valorant aquests processos.

 • Argumentar de manera coherent el pensament propi de forma oral i escrita, i contrastar-lo amb altres posicions i argumentacions.
 • Practicar el diàleg filosòfic i valorar-lo com a procés d'aproximació racional al coneixement i de cerca col·lectiva i individual de respostes als problemes plantejats.

Es pretén que el grup realitzi les activitats construint una proposta consensuada de valoració de les estratègies de construcció de pau, la diversitat d'opcions permet dinamitzar debats que obliguen a l'alumnat a dialogar i argumentar les seves opinions.

 • Adoptar una actitud de respecte vers les diferències, i una actitud crítica davant qualsevol tipus de discriminació social i la seva justificació.
 • Desenvolupar una consciència cívica, crítica i autònoma i compromesa amb la construcció d'una societat democràtica, justa i equitativa, basada en el compliment dels drets humans, la convivència pacífica i la defensa de la natura.

Els documentals i la guia didàctica pretenen mostrar les conseqüències de discursos racistes i discriminatoris que condemnen la diversitat cultural o religiosa. Així mateix es mostra la riquesa de la trobada de les comunitats en procés de rehabilitació post bèl·lica com a requisit per a la construcció de la pau, basada en la justícia i el respecte als drets humans.

Continguts:

 

Continguts comuns a tots els blocs

 • Obtenció, processament i anàlisi crítica d'informació.
 • Expressió argumentada, oral i escrita, d'idees.
 • Participació en debats mitjançant l'exposició raonada del pensament propi.

Visionat de documentals, informació addicional de textos i internet

Debat i argumentació

Dinàmica de consens

 • Participació en espais de reflexió i intercanvi d'informació, cerca, contrast i expressió d'idees, aprofitant les tecnologies de la informació i la comunicació.

Reflexió crítica a partir del visionat de documental

Llenguatge audiovisual

 • Racionalitat, empatia i respecte crític envers els plantejaments aliens, individuals i col·lectius.
 • Autonomia personal i sentit de la responsabilitat a l'hora de prendre decisions i actuar, assumint una visió crítica vers qualsevol forma d'injustícia i discriminació.
 • Posició crítica envers els valors, normes i actituds contràries als drets humans, la convivència pacífica i la defensa de la natura.

Diversitat d'elements culturals, socials i religiosos de les comunitats en diferents països

Identificació de comportaments discriminatoris i racistes

Comprensió de les conseqüències del racisme i la discriminació, de la vulneració dels drets humans i la convivència

L'acció: llibertat i responsabilitat

 

 • Descripció de l'acció humana, tipus i característiques. Reconeixement del problema de la llibertat i el determinisme.
 • Caracterització de l'acció moral i de l'acció racional, i anàlisi dels seus fonaments. Plantejament de la responsabilitat en contextos normatius, legals i morals.
 • Explicació d'algunes teories ètiques en relació amb els ideals de felicitat i justícia, i de la polèmica que comporten.

Valoració de l'acció col·lectiva, de la societat civil enfront dels processos de rehabilitació post bèl·lica, especialment el rol de les dones.

Identificació dels actors que intervenen en un procés de construcció de pau, la seva implicació i responsabilitat

Valoració de la diversitat d'enfocaments, comprensió i visió del món, mecanismes de justícia (diferents al model occidental)

La política: democràcia i ciutadania

 

 • Reconeixement de la dimensió política i ciutadana de l'ésser humà, de les diferents interpretacions de la ciutadania i de la seva dimensió moral.
 • Plantejament crític de les relacions entre la idea de justícia, la llei i el poder polític.
 • Anàlisi i reflexió crítica sobre alguns conflictes latents i emergents de les societats actuals, com el problema mediambiental, els moviments migratoris, les desigualtats econòmiques, la globalització o les formes de participació democràtica per mitjà de les noves tecnologies

Valoració de l'acció col·lectiva, de la societat civil enfront dels processos de rehabilitació post bèl·lica, especialment el rol de les dones.

Valoració dels enfocaments de justícia en altres comunitats, interpretació crítica del concepte de perdó en processos de construcció de pau i les interferències polítiques, econòmiques o socials per establir condicions justes per als membres de les comunitats afectades.

Conseqüències de la intervenció o participació d'agents externs al país en el procés de construcció de pau.