Objectius pedagògics

La guia proposa estratègies i activitats orientades a treballar a l’aula al voltant dels processos de construcció de pau en països que han sofert conflictes armats, a partir del visionat, anàlisi i reflexió dels documentals sobre les situacions actuals a Bòsnia i Hercegovina, Guatemala, Líban i Rwanda.

També comprèn dos apartats orientats a treballar alguns aspectes comuns als diferents conflictes. Concretament, es ressalten dos eixos transversals: un sobre racisme i interculturalitat i un altre sobre les estratègies de la societat civil per a la construcció de pau.

A continuació es detallen els objectius específics de cada apartat de la guia, així com els objectius generals, que es poden relacionar amb alguns dels objectius a assolir durant el Batxillerat, etapa formativa a la qual va adreçada aquesta proposta didàctica.

 

Objectius específics de la Guia didàctica

 

 

 

Bòsnia

Conèixer la guerra de Bòsnia i la situació del país post acords de pau

Comprendre les fases que ha de garantir un procés de pau i els aspectes fonamentals per a la reconciliació. 

Reflexionar sobre les causes del racisme i sobre la convivència i la cohesió social en contextos multiculturals i multiètnics

Adonar-se de quines estratègies utilitza la pròpia societat civil que ha estat víctima del conflicte per avançar cap a la pau

Líban

Apropar-nos a la guerra del Líban i a la complexitat del context geopolític que l’envolta

Comprendre què significa un procés de pau i quins elements hi ha de ser presents

 

 

Reflexionar sobre el concepte d’amnistia i entendre com l’amnistia aplicada al Líban ha afectat negativament les víctimes i la reconciliació

Guatemala

Apropar-nos al conflicte armat a Guatemala, al context en el qual es va desenvolupar i la situació actual del país

Comprendre quins passos cal que doni un país que ha viscut un conflicte un cop signats els acords de pau per arribar a la reconciliació i la pau reals i duradores

Comprendre la vulneració de drets i la discriminació envers les comunitats indígenes en el marc del documental i en altres contextos, així com la seva defensa i reconeixement

Reflexionar al voltant dels conceptes de pau i violència i relacionar-los amb els factors desencadenants d’un conflicte i amb la situació del país post acords de pau

Rwanda

Conèixer el conflicte i el genocidi ruandès a partir d’una breu anàlisi de les seves principals causes i conseqüències

Comparar diferents estratègies per a la construcció de la pau i reflexionar sobre qui les impulsa i quins efectes tenen en la reparació de les víctimes i la reconciliació

 

Treballar els conceptes de perdó, justícia i reconciliació des dels diversos punts de vista presentats en el documental

Eix transversal 1: Racisme i interculturalitat

Reflexionar sobre les causes del racisme i sobre els conflictes, la convivència i la cohesió social en contextos multiculturals i multiètnics

Entendre quin paper han jugat els conflictes interètnics i el racisme en els conflictes treballats i com cal abordar-los en el canvi cap a la reconciliació i la pau

Eix transv. 2: Les estratègies de la societat civil per a  la construcció de pau

Comparar diferents estratègies per a la construcció de la pau i reflexionar sobre qui les impulsa i quins efectes tenen en la reparació de les víctimes i la reconciliació

Adonar-se del paper de la societat civil en la reconciliació i la pau i, especialment, de les dones i organitzacions de dones

 

 

  

El quadre 1 mostra les connexions que es poden establir entre els objectius generals de la guia didàctica i alguns dels objectius generals que ha d’assolir l’alumnat durant l’etapa de Batxillerat.

 

Aquesta vinculació és molt evident en el cas del primer objectiu de Batxillerat, centrat en el coneixement i la valoració crítica de les realitats del món contemporani, amb el qual es vinculen els  cinc objectius generals de la guia, ja que tots ells fan referència a conèixer, analitzar, comprendre i reflexionar al voltant de les situacions de conflicte armat i els actuals processos de construcció de pau que afecten els quatre països analitzats.

 

Partint d’una aproximació al coneixement dels contextos històrics i geopolítics de cada país, es proporcionen alguns elements que permeten reflexionar sobre les principals causes i factors socials, culturals, polítics i econòmics que han contribuït a desencadenar els conflictes, amb l’objectiu de facilitar una comprensió global d’aquests processos.

 

La guia permet consolidar la capacitat de l’alumnat de Batxillerat per assolir una maduresa personal i social que els permeti actuar de manera responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític, en la mesura que proposa una aproximació al coneixement d’aquestes realitats a partir de l’anàlisi i la reflexió crítica, el desenvolupament de processos d’aprenentatge autònoms i  la creació d’opinió pròpia respecte a les situacions analitzades.

 

A partir del coneixement dels contextos d’aquests països en la situació actual, es proposa dur a terme una reflexió sobre els possibles camins cap a la pau, entenent la pau no només com l’absència de guerra, sinó en un sentit més ampli, com l’absència de tot tipus de violència estructural (que té com a conseqüències la pobresa, desigualtat, marginació, fam...) i cultural (aspectes de l’àmbit simbòlic -religió, cultura, llengua, art, ciències…- que es poden utilitzar per justificar o legitimar la violència estructural o directa).

 

Aquest enfocament implica que tot procés de construcció de pau s’ha d’orientar  a construir una societat en la qual es garanteixi la justícia social, el respecte pels drets humans i l’establiment de relacions equitatives entre les persones, plantejament que contribueix a fomentar la capacitat de l’alumnat de batxillerat d’adquirir una consciència cívica responsable que fomenti la  corresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa, coherent amb el model de ciutadania democràtica que es vol assolir.

 

Un dels elements comuns destacats en els països analitzats és el racisme i la segregació ètnica (sobretot en els casos de Bòsnia i Hercegovina i Guatemala).

 

Acostar l’alumnat al coneixement de les causes del racisme en contextos multiculturals i multiètnics permet també reflexionar sobre la necessitat de models de convivència i cohesió social coherents amb la construcció d’una societat justa, equitativa i respectuosa amb els drets humans.

 

Si bé és difícil establir una relació directa entre les situacions extremes de segregació que es viuen  en aquestes països i les que puguin afectar l’entorn de l’alumnat,  la guia proposa treballar aquestes qüestions des d’un acostament vivencial, de manera que puguin servir com a punt de partida d’una reflexió sobre situacions de discriminació, conflicte i segregació més properes, així com sobre els possibles camins de provenció  i resolució de conflictes (personals, familiars i socials).

 

La guia es proposa donar a conèixer els elements bàsics de tot procés de reconciliació (veritat, justícia i reparació) en el camí de la construcció de la pau,  i analitzar críticament l’adequació i l’eficàcia d’aquests processos al context social i cultural de cada país, ressaltant la importància de les estratègies que provenen d’iniciatives de la societat civil, per sobre de les impulsades pels governs.

 

D’aquesta manera, es posa un especial èmfasi en el paper de la societat civil com a agent actiu en els processos de construcció de pau, a través d’exemples concrets que proporcionen models de ciutadania activa i responsable. Es destaca especialment el paper de les dones en aquests processos, a través de diferents estratègies com grups de teràpia a través de la música, grups de suport mutu de dones víctimes de la guerra, comitès de familiars de persones desaparegudes...).

 

En aquest sentit, la guia ofereix també una oportunitat per reforçar l’objectiu de fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, a partir de posar en valor el paper de les dones com a agents de construcció de pau, donant-los un protagonisme en l’esfera pública com a ciutadanes actives i compromeses en la transformació del seu entorn, i trencant amb l’estereotip que assigna a les dones un rol preponderant en l’esfera familiar i privada.

 

Aquestes orientacions de com vincular els objectius de la guia amb els del curriculum de Batxillerat es complementen i concreten amb el quadre d’adaptació curricular que trobareu en el darrer apartat d’aquesta guia, on s’especifiquen les possibles vies per integrar els continguts proposats en algunes matèries de Batxillerat.

 

Quadre 1

objectius