El vídeo dins d’un programa d’ensenyament-aprenentatge

 

Abans de pensar quin serà el mitjà més idoni, caldrà plantejar-nos a qui va adreçat el nostre programa d’ensenyament-aprenentatge, quina és la metodologia que utilitzarem i què pretenem aconseguir.

 

Una vegada haguem valorat tots aquests aspectes del programa decidirem sobre la idoneïtat d’utilització del vídeo. Si finalment optem per ell, ens plantejarem una segona pregunta: quin és el vídeo que volem utilitzar?

 

A continuació es presenten els principals criteris de selecció que haurem de tenir present a l’hora d’escollir el vídeo.

 

 

Criteris de selecció d’un vídeo

 

Per seleccionar el vídeo valorarem els següents aspectes:

 

 

 

1. Destinataris

Caldrà tenir present quines són les característiques del grup: nombre d’alumnes, edat, situació socioeconòmica i cultural, situació acadèmica, familiaritat amb l’ús de l’audiovisual com a mitjà d’aprenentatge,... per decidir la idoneïtat del vídeo al grup.

 

En funció dels destinataris valorarem el temps de durada del vídeo. Si bé no existeix un criteri únic, ja que intervenen altres factors com són els continguts transmesos, el disseny intern i el ritme, entre altres, sí que existeixen unes recomanacions generals. Segons les aportacions de la psicologia del processament de la informació i de la percepció, la memòria i l’atenció es considera que el temps indicat per alumnes de primària (infants de 6 a 12 anys) es troba al voltant dels 10-15 minuts, i pels alumnes de secundària i universitat (infants i joves a partir dels 13 anys) al voltant dels 20-25 minuts.

 

2. Objectius

S’observarà quins són els objectius concrets que ens permet assolir el vídeo en relació amb els objectius generals que volem treballar. Aquesta relació ens permetrà complementar l’ús del mitjà amb altres activitats i així refer, si s’escau, l’estratègia didàctica que volíem utilitzar.

 

3. Continguts de l’audiovisual

També observarem quins són els continguts que ens facilita el vídeo i la seva correlació amb els continguts globals que volem treballar. Considerarem els continguts en funció de les seves tres vessants (continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals).

 

4. Finalitat didàctica de l’audiovisual

El vídeo, com instrument didàctic, pot desenvolupar diverses funcions en relació als usos didàctics que li vulguem atribuir, que alhora vindran definits pel nostre programa educatiu. A partir de la finalitat didàctica assignada al treball amb l’audiovisual escollirem un vídeo o un altre.

 

 

Algunes funcions del vídeo

 

Funció informativa. Dins d’aquesta funció es percep el vídeo com si es tractés d’un document, i té per objectiu transmetre una realitat el més objectiva possible. Alguns d’aquests vídeos poden desenvolupar també funcions motivadores ja que a més de transmetre informació exhaustiva i sistematitzada sobre un tema també poden obrir interrogants, suscitar problemes, despertar l’interès dels alumnes, inquietar, generar dinàmiques participatives,...

 

Funció motivadora. Dins d’aquesta funció els vídeos tenen per objectiu provocar actituds en els destinataris. En aquest cas, més que una seqüenciació lineal i estructurada els vídeos utilitzen plantejament més oberts i flexibles, que faciliten la formulació d’interrogants. Dins d’aquesta funció té cabuda l’audiovisual com inductor de comportaments, actituds i valors en tant que provoca comportaments imitatius en els seus espectadors.

 

Funció expressiva. Dins d’aquesta funció se situen aquells vídeos que tenen per objectiu transmetre emocions. Els espectadors valoren la recepció d’aquestes. Són vídeos que serveixen per treballar aspectes actitudinals (valors i actituds)

 

Funció d’avaluació. En aquest cas el vídeo serveix per avaluar els coneixements, habilitats i valors aconseguits pels alumnes durant un programa educatiu. A partir de la seva projecció es pot avaluar aspectes conceptuals (els alumnes posen en relació els coneixements conceptuals obtinguts), aspectes procedimentals (els alumnes manifesten habilitats en tant que relacionen i analitzen críticament el què han observat) i aspectes actitudinals (els alumnes fan l’anàlisi ètica dels continguts i relacions aparegudes en l’audiovisual). El format dels vídeos avaluadors pot ser molt divers, des de vídeos didàctics, passant per documentals a vídeos de ficció.

 

 

Seqüenciació de les activitats del programa

 

Una vegada tinguem clares quines són les funcions que volem atribuir a l’audiovisual caldrà tenir present com ubiquem el treball de l’audiovisual (que inclou les fases de les activitats de l’abans, el durant i el després de la projecció) dins el conjunt del programa d’ensenyament-aprenentatge general. Ens plantejarem en quin espai concret del programa ubiquem el mitjà audiovisual.

 

A continuació es desenvolupen algunes propostes:

 

FUNCIÓ DEL VÍDEO

SEQÜENCIACIÓ DIDÀCTICA DEL PROGRAMA

 

Per motivar

 

Vídeo, Activitats

 

Per obrir preguntes

 

Activitats, Vídeo, Activitats

 

Per respondre preguntes

 

Activitats, Vídeo, Activitats

Per transmetre informació

Activitats, Vídeo, Activitats

Vídeo, Activitats

Per validar informació

Activitats, Vídeo, Activitats

Activitats, Vídeo

Per avaluar

Vídeo (avaluació inicial), Activitats, Vídeo (avaluació continuada), Activitats, Vídeo (avaluació final)