Amb aquesta guia us proposem fer un pas més en el qüestionament dels valors limitadors dels models de masculinitat i feminitat tradicionals, posant de relleu les conseqüències negatives que es deriven de la seva assumpció.

També volem compartir i experimentar conjuntament una sèrie de recursos que permetin als nois i noies assumir actituds i conductes més justes i saludables, sempre d’acord amb un model identitari que parteixi de les necessitats de cada individu.

Des de la nostra experiència podem afirmar que treballar la construcció identitària contribueix significativament a la millora de la cohesió i del funcionament del grup classe, així com a prevenir i combatre les violències que  genera el sistema sexe/gènere.

Aquesta guia didàctica està pensada per que el professorat la faci servir en els diferents àmbits flexibles del procés educatiu, ja siguin tutories amb el grup classe, processos d’acollida a l’inici del curs, a través de la programació d’educació per a la ciutadania o qualsevol altre espai formal o no formal que es consideri oportú.

Novembre de 2011

Edualter Fil a lagulla