ESTRUCTURA

Tal com hem plantejat a la presentació, la guia educativa que teniu entre mans està dividida en quatre mòduls.

 1. Introducció al taller sobre la construcció de les identitats de gènere
 2. La construcció de la identitat femenina
 3. La construcció de la identitat masculina
 4. El diàleg intergenèric.

La introducció al taller està pensada per fer-la amb el grup de nois i noies junts, els capítols específics sobre identitat es farien de forma segregada, i l'últim capítol està pensat per fer-lo en grup mixt, per compartir experiències i repensar accions conjuntes orientades al canvi.

Cadascun dels dos mòduls sobre construcció de la identitat femenina i masculina estarà dividit en tres parts:

 • Construcció i efectes de la nostra identitat: en aquest primer mòdul volem fer un recorregut per com s’ha format la identitat de gènere dels nois i noies. Un procés d’aprenentatge que passa, d’una banda per desaprendre el model tradicional i castrador però sobretot per definir la seva identitat com a adolescents actualment. Què suposa ser adolescent? I ser dona o home? A quin model ens agradaria aspirar? Caldrà doncs alfabetitzar-nos emocionalment, descobrir com ens ha condicionat el model tradicional de gènere i analitzar els preus que en paguem pel fet d’assumir-lo sense qüestionar-lo. També volem qüestionar i desestabilitzar les seves creences, generar un espai per a la incertesa i afavorir així una major disposició per a adquirir noves idees. D’aquesta manera pretenem dotar al grup de vivències, emocions i sentiments compartits tant de frustració com de ruptura i assoliment de desitjos.

 • Violència i poder: a continuació ens endinsarem en les violències de la masculinitat tradicional i els efectes que han causat en la construcció de la identitat femenina. Intentarem descobrir les bases de poder i influència assertiva que tenim com a nois o noies; els elements  que ens portaran a desnaturalitzar la violència i que facilitaran la presa d’una consciència ni orgullosa, ni victimista ni culpabilitzadoram i les passes per transformar el poder sobre en un poder per a.

 • Les relacions afectivo-sexuals: en el darrer mòdul intentarem desmuntar els mites de l’amor romàntic i les falses creences sobre la sexualitat femenina i masculina. També analitzarem l'heterosexualitat normativa, mentre ens preguntem què vol dir estimar, assumim una sexualitat responsable i compartim els nostres desitjos de maternitat o paternitat.

Totes elles constaran d’una breu presentació amb el marc teòric corresponent, els objectius generals, i els continguts més importants que es treballaran.

Cadascun d’aquestes mòduls, al mateix temps, consta de diferents activitats que responen a l’estructura següent:

 • Idees clau
 • Intenció educativa (objectius específics)
 • Temps estimat
 • Desenvolupament
 • Criteris d’avaluació
 • Annexos
 • Per saber-ne més